Agnes Kelm M.Sc.

Bergische Universität Wuppertal

Lehr- und Forschungsgebiet
Baubetrieb und Bauwirtschaft


Pauluskirchstr.7
D-42285 Wuppertal (Germany)

Tel. +49 (0) 202- 439 4378
E-Mail: kelm[at]uni-wuppertal.de
Web: https://www.baubetrieb.uni-wuppertal.de/

zuletzt bearbeitet am: 31.07.2020

Weitere Infos über #UniWuppertal: