Prof. Dr.-Ing. Fabian Hemmert

Bergische Universität Wuppertal
Interface- und User-Experience Design


Gaußstr. 20, Gebäude I, Raum 16.76
D-42119 Wuppertal (Germany)

Tel. +49 (0) 202- 439 5764
E-Mail: hemmert[at]uni-wuppertal.de
URL: www.uwid.uni-wuppertal.de

zuletzt bearbeitet am: 04.08.2020

Weitere Infos über #UniWuppertal: